Drábik János: A migráns invázió a keresztény és fehérfajú Európa Trianonja

2017.12.04

A szervezett magánhatalom ideológiája, a liberalizmus nem ismeri el a Golden Rule-t, az univerzális erkölcs Aranyszabályát.

A nagy ókori görög filozófus Platón így fogalmazta meg ezt az örök erkölcsi szabályt: "Úgy kell cselekednem másokkal, ahogyan szeretném, hogy velem is cselekedjenek". A Biblia ótestamentumában (Mózes harmadik könyve, a Levitikus 19. fejezet, 18. vers) a judaizmus is előírta követőinek: "Bosszúálló ne légy és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeresd felebarátodat, mint magadat".


A Biblia újtestamentumában (Máté evangéliuma 7. fejezet, 12. vers) ez így van megfogalmazva immáron nem egyetlen népre, de a világ valamennyi emberére vonatkozóan: "Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és ezt tanítják a próféták".

A világvallások közül az indiai Brahmanizmus is felsorolja a kötelezettségek között: "Semmi olyat ne tégy másoknak, amely neked fájdalmat okozna, ha veled tennék". (Mahábhárata 5: 1517)

A hinduizmus reformációjának tekinthető Buddhizmus is ezt hirdeti.

A kínai Konfúcionizmus tanításainak az alapgyűjteményében, az Analektában (15:23) is benne van az Aranyszabály: "Ne tedd másokkal azt, amit nem akarod, hogy veled tegyenek".

Az Aranyszabály működhet tehát egy szekuláris társadalomban is, ha annak tagjai egyenlő érdekérvényesítő erővel rendelkeznek és kölcsönösen meg tudják akadályozni, hogy az erősebb fél visszaéljen fölényével és gátlástalanul érvényesíthesse önző magánérdekét a másik rovására. Ha az egyenlőség viszonyai érvényesülnek, akkor az egyik ember önzése korlátozza a másikét és az egyenlő erők egybefeszülése révén megszületik a kikényszerített önzetlenség. Két egyenlő erejű, de ellentétes irányú önzés vektorális összetevődésének az eredője tehát az önzetlenség, vagyis a tisztességes és becsületes emberi magatartás. Tudomásul kell venni, hogy mindenkinek ott érnek véget a jogai, ahol a másik ember jogai kezdődnek.

Az emberiségnek ki kell kényszerítenie az Aranyszabály betartását

A szervezett magánhatalom tagadja az aranyszabályt és pénzügyi, gazdasági és fegyveres túlerejét önző magánérdeke gátlástalan érvényesítésére használja. A szervezett közhatalom, az a nemzetállam, amely még az érdemi demokrácia szabályai szerint működik. A közhatalom még kényszeríthető arra, hogy a többség akaratához, szükségleteihez, érdekeihez és értékeihez igazodjon, azaz betartsa az Aranyszabályt. Az államok feletti szervezett magánhatalom, amely Nyugaton, az euro-atlanti birodalomban, ma a főhatalmat gyakorolja, erre nem kényszeríthető.

A világuralmat megszerzett pénzhatalmi világelit tehát három olyan ideológiára is támaszkodik, amely közül egyik sem ismeri el az emberek egyenlőségét. Ez a három versengő ideológia a judaizmus, az iszlám és a progressziónak nevezett ateista-liberális valláspótlék: a szekularizált liberalizmus, pontosabban neoliberalizmus. Velük szemben áll többek között a keresztény vallás és a keresztény kultúrkör értékrendje, amelynek alapja az aranyszabály, vagyis az, hogy minden ember egyenlő. A keresztény hit szerint Isten egyedül az embert teremtette a saját képmásásra és ruházta fel az alkotó értelem isteni szikrájával.

Ebben a szellemben fogalmazták meg az Egyesült Államok alapító atyái is az 1776-ban közzétett Függetlenségi Nyilatkozatuk híres mondatát:

"Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként teremtetett, az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen Jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az Élethez és a Szabadsághoz, valamint a jog a Boldogságra való törekvésre".

Mivel lehet bizonyítani, hogy a megjelölt három eszmerendszer tagadja az emberek egyenlőségét? Erre az a bizonyíték, hogy mindhárom kettéosztja az emberiséget: a judaizmus kiválasztottakra és mindenki másra, akik közül a kiválasztottakat illetik meg az előjogok; az iszlám igazhívő muszlimokra és hitetlenekre (kafírokra és pogányokra) osztja fel az embereket. Ezek közül az igazhívőket illeti meg az egész világ, mivel a világot Allah teremtette, elsősorban az őt hűségesen követő muszlimok számára. Mindenki mást át kell téríteni az igaz hitre. Ha azonban nem akar muszlim lenni, akkor el kell fogadnia, hogy másodrendű ember, dimmi, akinek adót kell fizetnie a muszlimoknak és el kell őket tartani. Ha egyiket sem vállalják, akkor pedig a hitetlen és pogány kafírokat a dzsihádra vonatkozó előírások szerint le kell győzni. Ebben a szentháborúban meg is lehet ölni őket. Az a muszlim, aki az iszlám terjesztéséért vívott a szentháborúban hal meg az mártír és üdvözül.

A liberalizmusnak XXI. századi modern változata - a neoliberalizmus - sem ismeri el minden ember egyenlőségét. A pénzhatalmi világelit uralma alatt élő Nyugat szupergazdag vagyonosokra és függőhelyzetű vagyontalanokra osztja fel a világot. A szupergazdag bankárdinasztiák, a megabankok és a transznacionális korporációk tulajdonosai, gátlástalanul érvényesíthetik önző magánérdekeiket. A minden embert egyformán megillető emberi jogokat és politikai szabadságjogokat hirdető klasszikus liberalizmust nyíltan megtagadták és rákényszerítették a Nyugatra a neoliberalizmust, amely a mások szabadságával való korlátlan visszaélést jelenti egy szűk szupergazdag réteg számára. A szervezett magánhatalom nem más, mint az önző magánérdek gátlástalan érvényesítése. Ez jelzi, hogy a keresztény értékrendet megtagadó szekularizált Nyugat civilizációja milyen történelmi mélypontra süllyedt. Az Aranyszabály helyett az erőszakot és az önzést tette főszabállyá. Lényegében nihilista, amely semmilyen kötelező normát, szabályt és törvényt nem ismer el magára nézve. Mindenki másnak a lét értelmetlenségét és a cselekvés hiábavalóságát hirdeti.

A Nyugat hanyatlásának a bizonyítéka, hogy századunkban a liberalizmus degenerálódott változata - a neoliberalizmus - lett a pénzhatalmi világelit meghatározó politikai, gazdasági és katonai ideológiájává. Ennek a dekadens ideológiának a fő hirdetője Leo Strauss (1899-1973) volt, aki Németországban született és a Hamburgi Egyetemen szerzett diplomát. 1937-ben az Egyesült Államokba emigrált és hamarosan a legtekintélyesebb amerikai zsidó társadalomtudósok egyike lett. Ő tanította a Chicago-i Egyetemen a politikai filozófiát és ő vált a liberalizmus, valamint a neokonzervatizmus elsőszámú szaktekintélyévé. Leo Strauss tanításai ma is népszerűek a neokonzervatívok körében. Őt tekintik Machiavelli XX. századi reinkarnációjának. Nyíltan hirdette egyetemi tanárként is, hogy megtévesztéssel és csalással lehet és kell uralkodni. Azt tanította, hogy minden ideológiának és filozófiának két irányzata van: egy szelíd és álságos változat a tömegek megtévesztésére és egy kegyetlen valódi változat az uralkodó elit számára.

A neoliberalizmus olyan politikai filozófia, amely korlátozni akarja a közhatalmat képviselő állam - a nemzetállam - szerepét a gazdasági életben, kombinálva a piaci versenyt a világ valamennyi államában a liberális kereskedelmi politikával. A neoliberális szervezett magánhatalom - kényszerűségből - minimálisan támogatja a nemzetállamot is szociális és jólléti feladatai ellátásában. Erőteljesen ellenzi viszont az állami monopóliumokat és a termelőgazdaság, valamint az erőforrások állami tulajdonát. A politikai hatalom gyakorlását is úgy képzeli el, mint a piacok irányítását. A neoliberális magánhatalomra a folyamatos liberalizáció, dereguláció és privatizáció jellemző regionálisan és globálisan is..

A neoliberalizmussal rokon neokonzervatizmus viszont olyan politikai ideológia, amely szorosan az Egyesült Államokhoz kötődik. Ez az agresszív ideológia Amerika érdekeit kész világszinten akár a nyers katonai erőszak alkalmazásával is érvényesíteni. Olyan amerikai politikai filozófia, amely kivételezettnek és nélkülözhetetlennek tekinti Amerika világbirodalmi szerepét. Ahol a neokonzervatív világelit és politikai képviselői, a 'Beltway-szakértői' ellenállásba ütköznek, ott pénzügyi, gazdasági eszközökkel, s ha ez nem elég, akkor kormánybuktatással, színes-bársonyos-forradalmak megszervezésével, és ha ez sem elég, akkor polgárháborúk és háborúk kirobbantásával szerez érvényt akaratának. A pénzhatalmi világelit nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva építi világbirodalmát. Úgy képzeli el, hogy Amerika egy szuper-nemzetállam, amelynek folyamatosan meg kell akadályoznia, hogy olyan versenytársai legyenek, amelyek ellenállhatnak globális hegemóniájának. Az amerikai neokonzervatizmus szerves részét alkotja Izrael feltétel nélküli támogatása is, és az a törekvés, hogy a Közel-Keleten Izrael megőrizhesse nukleáris monopóliumát és regionális nagyhatalmi státuszát. Ilyen értelmezésben Izrael feltétlen támogatása is a neokonzervatizmus szerves alkotórésze.

A neokonzervatív politika szorosan kapcsolódik a politikai spektrum jobb oldalához. A neoliberalizmus viszont az európai és a latin-amerikai szociáldemokratáktól a jobboldali középpártokig meghatározó ideológiának számít. A neoliberalizmust gyakran azonosítják a Washington-i Konszenzussal, amely egy mindent felölelő megalapozás volt a liberális kormányzás elveiről 1989 novemberében.

A neoliberalizmus és a neokonzervatizmus között az a meghatározó hasonlóság, hogy a társadalomtudósok mindkettőt a technófasizmus megjelenési formájának tartják. Ez alatt azt értik, hogy az óriás korporációk, a megabankok, valamint az állami-és fegyveres hatalom egy szűk létszámú politikai vezetőréteg irányítása alatt fuzionált és ez lehetővé tette a pénzhatalmi világelit számára a főhatalom átfogó gyakorlását. A neoliberalizmus és a neokonzervatizmus egymásra találása azt jelenti, hogy a baloldal és a jobboldal teljes fordulatot hajtott végre és szövetségre lépett egymással a pénzhatalmi világelit uralmának a szervilis kiszolgálására.

Mi volt a közös a Bush- és az Obama -kormányzat politikájában?

A két elnök kormányzatára - noha az egyik republikánus, a másik demokrata párti volt - az volt a jellemző, hogy mindkét adminisztráció politikáját Leo Strauss tanítványai irányították mesterüknek a nézetei szerint. A Washington-i politikai elit - a Beltway - tagjai körében már az 1980-as évektől kezdve a neoliberális és a neokonzervatív politikusok játszottak meghatározó szerepet. Ezért szükséges áttekinteni azokat az elméleteket és elveket, amelyek szerint meghozták döntéseiket.

Tanáruk, Leo Strauss nyomán legfőbb elvük az volt, hogy csak egyetlen kötelezően követendő természetjogi elv van: az erősebbeknek joguk van uralkodni a gyengébbeken.

Másodikként, arra hivatkoztak, hogy az ember belső lényegénél fogva bűnös, gonosz, erkölcstelen és rosszindulatú, ezért hatalmi eszközökkel kell irányítani. Ilyen kormányzatot azonban csak akkor lehet létrehozni, amikor egyesíteni lehet az embereket. Egyesíteni viszont csak más népek és országok ellen lehet őket. Mindig szükség van egy félelmetes mumusra. Ha van közös ellenség, akitől lehet félni, akkor kellően adagolt félelemkeltéssel egyesíteni lehet őket mind a közös védelemre mind a közös támadásra.

Harmadikként, arra hivatkoztak, hogy az embernek belső természeténél fogva agresszív természete van és ezt csak egy hatalmas nacionalista állam képes korlátozni.

Leo Strauss
Leo Strauss

Leo Strauss negyedik elmélete szerint a társadalomnak három osztálya van, amelyből csak a bölcs és tanult elit képes a hatalom gyakorlására. A nyers és valódi igazságot elfogadó bölcsek nem fogadják el Istent és elutasítják kényszerítő erejű erkölcsi parancsolatait.

Az Ötödik elv különösen fontos a pénzhatalmi világelit neokonzervatív politikusai számára. Eszerint a bölcs elitnek titkos módon, megtévesztéssel kell a hatalmat gyakorolnia. Nagyméretű külső fenyegetéssel lehet leginkább engedelmességre kényszeríteni a képzetlen és tudatlan, illetve nem eléggé bölcs tömegeket.

Hatodikként, azt hangsúlyozták, hogyha elitek jól választják ki céljaikat, akkor azok igazolják majd eszközeiket is, amelyekhez hozzátartozik a megtévesztés, a maximális titkolódzás, továbbá az erőszak gátlástalan alkalmazása, valamint a nemzetközi jog szabályainak a semmibevétele.

A neokonzervatívok által irányított liberális politikai rendszer életeleme a megtévesztés. A rendszer azt hirdeti önmagáról, hogy a polgárok, a lakosság, a nép legfontosabb érdekei szolgálatában tevékenykedik. A hatalmi struktúra valójában a megabankok és a transznacionális korporációk magánérdekeit szolgálja. Ezt a neoliberális politikai rendszert a pénzhatalmi elit tulajdonában lévő tömegtájékoztatás szolgaian támogatja. Ez a főáramlatú média eleve úgy lett megtervezve, hogy a tömeges megtévesztés szolgálatában álljon a tényeken alapuló információk terjesztése helyett. A tömegtájékoztatásnak a közérdek szolgálatába való állításával nem működhetne a szervezett magánhatalom megtévesztésen és dezinformáción alapuló rendszere. Ezért már az is változtatna a helyzeten, ha a túlzott méretű titkosítás helyébe olyan működési rend lépne, amely a nyilvánosság nyomása alá helyezné a dezinformáló, hazudozó közszereplőket és a pénzért tudatosan félretájékoztató tömegtájékoztatást.

Hetedikként, meg kell említeni, hogy Leo Strauss szükségesnek tartotta a háborús állapot folyamatos fenntartását. Mindig kell lennie külső fenyegetésnek, akkor is, ha az csak mesterséges manipulációval biztosítható. Csak az állandó háború tudja kikényszeríteni a modernizációt, amely biztosíthatja az önfenntartást és a túlélést. Az állandósított háború nyomán előálló káoszból és anarchiából a hatalmi elitek ki tudják alakítani a saját céljaiknak leginkább megfelelő uralmi rendszert.

Nyolcadikként, arra oktatta Leo Strauss neokonzervatív tanítványait, hogy Amerika példa nélkül álló gazdasági és katonai ereje lehetővé teszi számukra: büntetlenül azt tehessék, amit akarnak. Egyoldalúan törekedhetnek céljaik elérésére a nemzetközi jog megszegésével és a világközvélemény semmibevevésével.

Kilencedikként, Leo Strauss arról győzte meg tanítványait, hogy utasítsák el az erkölcsi szabályok minimális betartását is, ha ez az érdekükben áll. Az erkölcsös magatartást úgy kell egyetemessé tenni, hogy amit a pénzhatalmi világelit jogosnak tart a maga számára, ugyanazt tekintse jogosnak mindenki más.

Tizedikként, érvényesíteni kell azt a szabályt, hogy az embereknek csak annyit kell tudniuk a világról, amit a hatalmi elit szükségesnek tart és semmivel se többet.

Tizenegyedikként, azt tanította Leo Strauss, hogy a nacionalizmusnak és a vallásnak a kombinációja az az eszköz és módszer, amellyel a természetüknél fogva kiegyensúlyozott és normális embereket fanatikus nacionalistákká lehet átalakítani, akik az elit kívánságára képesek életüket és vérüket feláldozva harcolni Istenért és a hazáért.

Tizenkettedikként, a neoliberális filozófus óva intette attól tanítványait, hogy a tömegek számára lehetővé tegyék az igazság megismerését, mert ebben az esetben vagy nihilisták lesznek, vagy pedig anarchizmusba süllyednek.

Tizenharmadikként, egyértelművé teszi, hogy a legkevésbé kívánatos a szekuláris társadalom létrehozása, mert az a szélsőséges individualizmus és a relativizmusba süllyedő liberalizmus társadalma lenne.

Tizennegyedikként, azt tanította, hogy az erkölcsi törvények rákényszerítése a tömegekre csak a vallás segítségével lehetséges. A vallást azonban kizárólag a tömegek számára kell életben tartani. A hatalmat gyakorló elit számára nem kötelező a vallás, mert a vallás által hirdetett igazság csak kegyes csalás.

Tizenötödikként, Leo Strauss azt ültette tanítványai fejébe, hogy Amerika meg fogja menteni a világot azzal, hogy a zsarnoki rendszerek helyébe uralomra segíti a demokráciákat.

Leo Strauss leghűségesebb tanítványai és követői közül sokan magas pozíciókba kerültek: Richard Perle, Douglas Faith, Robert Kagan, Paul Wolfowitz, William és Irving Kristol, Steven Cambone, Lynne Cheney, Gary Schmitt, továbbá a 'Beltway-elit' számos más tagja.

A neokonzervatívok által elkészített egyik stratégiai programtervezetben, a "Project For a New American Century, PNAC", (Terv az Új Amerikai Évszázad Számára) elnevezést viselő dokumentumban, amelyet Paul Wolfowitz védelmi miniszterhelyettes készített 1992-ben az akkori védelmi miniszter Dick Cheney számára, ez olvasható:

"Legfontosabb célunk megakadályozni egy új rivális felemelkedését, a korábbi Szovjetunió területén vagy másutt, amely olyan fenyegetés lehet a világrendre, amelyet korábban a Szovjetunió jelentett".

A PNAC dokumentumában már benne van az, hogy a neokonzervatív politikai elit irányítása alatt, hogyan kell a gazdasági, katonai és hírszerző szerveknek együttműködniük az amerikai szupremácia kikényszerítésében. Benne van a pénzhatalmi világelitnek az az igénye, hogy jogot formál a középázsiai országokban található nyersanyagokhoz és energiahordozókhoz való hozzáférésre. Név szerint is megjelöli azokat az országokat (Oroszország, Németország, Japán, India és Kína), amelyek csak regionális hatalmak maradhatnak. Nyíltan bejelenti, hogy az Egyesült Államok igényt tart a globális hegemóniára, mert kivételezettnek és nélkülözhetetlennek tekinti magát.

Leo Strauss tanításai nyomán készült el 1982-ben az Oded Yinoun terv, 1996-ban a Clean Break for Securing the Realm program, 1999-ben a PNAC újabb változata és 2000-ben a Rebuilding America Defences elnevezésű projekt. Ezek közös stratégia célja többek között az volt, hogy az amerikai neokonzervatív politikai elitnek kötelessége elősegíteni: ne létezzen a Közel-Kelet térségében egy nagyobb méretű állam sem. Izrael csak akkor tudja regionális nagyhatalmú státusát megtartani - többek között a pénzhatalmi világelit helyőrségeként, ha a Közel-Kelet valamennyi nagyobb államát kisebb államokra darabolják fel. A szíriai háborúnak folytatódásának is az a valódi oka, hogy Izrael ragaszkodik Szíria feldarabolásához.

A neokonzervatív politikai elit egyik vezetője Robert Kagan ( a 2014-es kijev-i államcsínyt Washington részéről irányító Victoria Nuland külügyminiszter helyettesnek a férje) így írt Leo Strauss tanításainak a gyakorlatba való átültetéséről: "A nemzetközi jog betartása és az igazságosság csak a gyengéket érintő feladat. Ez valójában a gyengéknek a stratégiája, amellyel megpróbálják érvényesíteni érdekeiket a világban. A kettős mércét alkalmazó amerikai hatalom nyújtja a legjobb eszközöket az emberi haladáshoz és talán az egyetlen járható úthoz. Amerikának támogatni kell a fegyverzet ellenőrzését, de nem önmagáért".

Egy másik neves neokonzervatív Michael Ledeen, pedig így fogalmazott: "A legnemesebb teljesítmények eléréséhez lehet, hogy a legnagyobb gonoszságokat kell megtennie a vezetőnek."

A keresztény vallás és az európai magaskultúra keresztényértékrendje, immáron 2000 éve törekszik arra, hogy korlátozza az erőseknek azt a törekvését, hogy gátlástalanul érvényesíthessék önzésüket a gyengékkel szemben. Az európai kultúrkörben ez volt a fehérfajú népek együttélésének és társadalmaik sikeres működésének az egyik előfeltétele. Ebben a vonatkozásban a pénzuralmi világrend, amely a pénz és a profit uralma alá helyezte a társadalmakat kártékony eszmerendszernek bizonyult. Ennek a világrendnek az ideológiája a neoliberalizmus, a gátlástalan önzést és a mértéktelen szerzésvágyat, erénynek tünteti fel és tagadja, hogy védelem illetné meg a gyengébbeket az erősebbek mohó szerzésvágyával szemben.

A keresztény vallás és értékrend harmóniában van a természet törvényeivel és az ember belső lényegével. Ezért is tartotta Hamvas Béla az összes világvallás közül a kereszténységet az emberi élettel és a természet törvényeivel leginkább összhangban állónak. Ezzel szemben a neoliberalizmus mindenek fölé helyezi az individualizmust, az egoizmust, a felületes örömök hajszolását, az önzést és a túlzottan önmagunkkal való törődést, a nárcizmust ( A nárcizmus beképzeltség, hiúság, önhittség vagy egyszerűen az önzés személyiségvonása). Leo Strauss tanításaiból az is kiderül, hogy ő egyfajta szociáldarwinizmust követett a társadalmi életben és a nemzetközi rendszerben, ahol csak az erősebbnek van joga a túlélésre és ahol ma is érvényes a Tálio elve: "Szemet szemért, fogat fogért", a "homo homini lupus" elve, hogy Ember embernek farkasa, továbbá a "bellum omnium contra omness" tényállítása, hogy mindenki háborúja folyik mindenki ellen.

A neoliberalizmus kifejezetten elutasítja a keresztény értékrend alapvető eszméit, azt, hogy van egy végső igazságszolgáltatás valamennyi bűnös ember számára. Elutasítja azt is, hogy minden egyes embernek már ezen a világon küzdenie kell az igazságosság érvényesítéséért még akkor is, ha a végső megoldás ezen a földön nem lehetséges. A neokonzervatív pénzhatalmi világelit jelenleg aránytalanul nagy erőfölényben van és folyamatosan visszaél hatalmi túlsúlyával. Az a jelszó, hogy a gátlástalan szerzésvágy jó, a többi emberekkel szembeni szélsőséges önzést és durva erőszakot fejezi ki.

A keresztény civilizáció alapszabálya a kritikus gondolkodás elveire épül. Ezzel szemben a pénzhatalmi világelit által Európára rákényszerített iszlám az igazságosságot elvető kettős-mércére és a tekintélyelvű gondolkodásra támaszkodik. Nem lehet kompromisszumot kötni az Aranyszabály és az egymással szövetségre lépett három ideológia - a judaizmus, az iszlám és a neoliberalizmus - dualista etikájával, illetve cinikus etikátlanságával. A tekintélyelvű és a kritikus gondolkodás nem egyeztethető össze egymással. Az sem tűrhető, hogy az egyenlő-emberek alattvalóként a magukat felsőbbrendűnek tekintő önhitt és arrogáns "egyenlőbbeknek", egy privilegizált és amorális kisebbségnek, az uralma alatt éljenek folyamatosan.

A pénzhatalmi világelit szolgálatában álló nemzetközi szabadkőművesség az E.U. Bürokráciájával együtt fontos szerepet játszik a milliókat megmozgató migránsinvázió gyakorlati végrehajtásában. Mindkét szervezet továbbra is erőlteti az afrikai és a közel-keleti milliók minél előbbi betelepítését Európába. A brüsszeli bürokrácia kezdettől fogva nem az európai népek érdekeit képviselte, hanem az államok feletti szervezett magánhatalom engedelmes végrehajtó intézményének bizonyult. Az évezredek óta Európában élő őshonos, fehérfajú és keresztény kultúrájú népek ezért végveszélybe kerültek.

A szervezett magánhatalom által előkészített és támogatott migránsinvázió leállítására össze kell fogniuk az európai nemzeteknek. Közös önvédelemre van szükség. A közérdeket Európában egyedül képviselő nemzetállamoknak létre kell hozniuk az őshonos fehérfajú népek nemzetközi szintű önvédelmi szervezeteit. A globális pénzhatalom Kapinternjé-től (a Kapitalista Internacionáléjától) és Kominternjé-től (a Kommunista Internacionáléjától) gyökeresen eltérő új, faji alapú nemzetköziségre van szükség a pusztulásra ítélt fehérfaj hatékony önvédelme érdekében. Az Európai Unió szabadkőműves és kozmopolita vezetőinek tanulmányozniuk kellene ebben a vonatkozásban Izrael állam tapasztalatait, mert ez a nemzetállam szigorúan szelektív bevándorlási politikájával hatékonyan védelmezi népessége faji tisztaságát. A keresztény gyökereihez ragaszkodó Európa azonban soha nem feledkezhet meg az Aranyszabályról. Ennyiben nem tekintheti mintának Izrael példáját, amely azt az univerzális erkölcsi parancsot, hogy - szeresd felebarátodat, mint önmagadat és csak azt tedd neki, amit elvársz tőle, hogy veled tegyen, - csak részben tartja be. Ez azt jelenti, hogy az Aranyszabály alkalmazásánál is meg kell találnunk az arany középutat. Úgy kell megvédeni magunkat a szervezett magánhatalom által ránk zúdított erőszakos migránsinvázióval szemben, - amellyel az internacionalista magánhatalom meg akarja semmisíteni nemzeti létünket, és a magyar népet egyedül védelmező nemzetállamunkat, - hogy egyidejűleg betartsuk az univerzális erkölcs feltétlen parancsait is.

Olyan Európai Unióra van szükség, amely elsősorban az európai népek létérdekeit képviseli és az ő jólétüket szolgálja. Ehhez a szabadkőművesek által ellenőrzött EU-s bürokráciát, élén az Unió Bizottságával, alá kell rendelni Európa népeinek a közvetlen demokrácia módszereivel. A magánhatalmat szervilisen kiszolgáló brüsszeli vezetést kényszeríteni kell arra, hogy tartson népszavazást a több millió migráns befogadásáról. Brüsszel pedig Európa népeinek és ne az államok feletti magánhatalomnak, valamint szabadkőműves kiszolgálóinak engedelmeskedjen folyamatosan elárulva az őshonos európai népeket.

A Nyugatot irányító neoliberális pénzhatalmi elit felgyorsította Észak Amerika és Európa betelepítését közel-keleti, afrikai és ázsiai migránsokkal, akiknek a többsége az iszlámot követő muszlim, s akik nyíltan követelik a saría jog bevezetését mindenütt, ahol nagyobb létszámban megtelepednek. 2016. augusztus 23-n előkerült egy 220 oldalas Soros-dokumentum, amely előirányozza 2018-ig 10 millió migráns betelepítését az Egyesült Államokba. A hatalmon levő neoliberális pénzügyi elit ezzel akarja bebiztosítani választási győzelmét a két év múlva esedékes időszaki választásokon. A dokumentum bemutatja, hogy ennek érdekében milyen stratégiát és taktikát kell követnie a Soros György által alapított és finanszírozott Nyílt Társadalom Alapítványnak. A új bevándorlók "színes közösségei" számára ezért a legrövidebb időn belül biztosítani kell a teljes egyenjogúságot a politikai, a gazdasági és a civil szférában. A választási regisztrálás korlátait pedig maximálisan fel kell lazítani.

Ezt a tervet Európában is végrehajtják, mihelyt a kellő számú migránst betelepítették. Így a pénzhatalmi világelit helyi komprádor és kollaboráns csoportjai - amelyek már elveszítették hitelüket és korábbi támogatóikat - nemzeti identitás nélküli, könnyen manipulálható új szavazók millióihoz juthatnak az EU tagállamaiban, akiknek a segítségével megtarthatják, illetve visszaszerezhetik a kormányhatalmat. Magyarországon is létre akarják hozni a párhuzamos mini-társadalmakat, amelyeknek a tagjai már nem fognak arra törekedni, hogy integrálódjanak a magyar nemzetbe. Ehelyett ragaszkodni fognak saját kultúrájukhoz és kikényszerítik, hogy saját törvényeik szerint -elkülönülve - élhessenek.

Brüsszelben nyilvánosságra került az a lista is, amely azoknak a neveit tartalmazza, akik a neoliberális világelit megbízható szövetségeseinek számítanak az Európai Parlamentben. A több száz nevet tartalmazó listában két magyar politikus neve is megtalálható. Az egyik Niedermüller Péter, a DK, a másik Meszerics Tamás, az LMP EP-képviselője. Az eddig ismertté vált adatok szerint Soros György már 8 millió dollárt költött a migránsinváziót támogató neoliberális szervezetek finanszírozására.

Niedermüller Péter
Niedermüller Péter

A neoliberális világelit már létrehozta Magyarországon is a saját médiabirodalmát, amely monopolhelyzetét a fiatal nemzedékek liberális agymosására használja. A tapasztalatlan fiatal nemzedékeket arra készítik fel, hogy fogadják el a neoliberális társadalmi kontrolt, a neoliberális totalitarizmust, vagyis azt a diktatórikus rendszert, amelyet a pénzuralmi világelit az egész emberiségre rá akar kényszeríteni.

Soros György már 2015 januárjában figyelmeztette Európát: vegye végre tudomásul, hogy háború van. Ő persze arra célzott, hogy az Európai Unió tagállamai Oroszországgal állnak háborúban. Valójában a világ hegemóniát megszerzett kozmopolita világelit folytat háborút az európai fehérfajú népek és nemzetállamaik ellen. Ezt a háborút csak az erős nemzetek élhetik túl, amelyekre nemzetállamaik támaszkodhatnak. Ezért ma nagyobb szükség van a nemzetépítésre, a magyar nemzet megerősítésére, mint történelmünk során bármikor. Akik a magyar nép megmaradását akarják, a magyar nemzet túlélését a nemzet halállal szemben, azoknak 2016. október 2.-án a leghatározottabban nemet kell mondaniuk arra a kérdésre:

Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?"

A magyar nép sorsát hosszútávon meghatározó TÖRTÉNELMI NEM kimondását hazánkban csak a magyar nép alapvető érdekeit megtagadó és a globális szervezett magánhatalom szervilis kiszolgálóivá vált balliberális érdekcsoportok ellenzik. Minden magyar hazafinak méltó választ kell adnia a kvótanépszavazás sikerre vitelével a pénzhatalmi világelit kollaboránsainak.


A liberálisok legalizálták a tömeggyilkosságot Európában!

Soros György szerint még azelőtt kell meggyilkolni az európaiakat, hogy megszületnének.

Tíz év alatt húszmillió európait öltek meg államilag támogatott formában, de a liberálisok szerint ez nem tömeggyilkosság.

"Miközben Európa demográfiai válságával indokolják a migránsok befogadásának szükségességét, Soros Györgyhöz köthető szervezetek arra készülnek, hogy támadásaikkal az abortusz liberalizálását mozdítsák elő Írországban és a kontinens többi keresztény, konzervatív államában." - írja a Magyar Idők. A lap egy civil szervezet, az Alfa Szövetség vezetőjét idézve arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország is célkeresztbe kerülhet, és a liberálisok azt akarják elérni, hogy lehetőleg minél több európai nő éljen az abortusz lehetőségével. "Ha az abortusz liberalizálását követelő csoportok elérik céljukat, azzal az amúgy is a lassú kihalás felé menetelő kontinens népesedéspusztulása felgyorsul, miközben épp hogy nem kevesebb, hanem több születendő gyermekre lenne szükség." - írták.

2016 október közepén egy amerikai hackercsoport több mint 2500 fájlt hozott nyilvánosságra a DC Leaks weboldalán, melyek Soros György nevéhez köthető civil szervezetek levelezéseit tartalmazzák. Ezekből többek között kiderült, hogy az amerikai milliárdos globális szinten működtet egy "politikai hálózatot", és többek között Magyarországon is vannak "megbízható szövetségesei", emellett anyagi támogatást biztosít olyan sajtóorgánumoknak, melyek a bevándorlást támogatják. Ezek az újságírók abból élnek, hogy Soros György fizeti őket, és főállásban dolgoznak az európai társadalmak felbomlasztásán.

A Magyar Idők azonban azt írja; a kiszivárogtatott dokumentumokból kiderült, hogy Soros György ügynökhálózata az abortusz népszerűsítésén is aktívan dolgozik, emellett megpróbálják liberalizálni a magzatgyilkosságot olyan országokban, ahol még viszonylag konzervatív törvények vannak érvényben.

Az Európai Unió tagállamaiban a születések száma 2015-ben összesen mintegy 5,1 millió volt, miközben az Eurostat adatai szerint az európai országokban átlagosan minden harmadik várandósságot szakítanak meg. Ez azt jelenti, hogy tavaly 1,7 millió európai gyermeket gyilkoltak meg saját szülei, mielőtt még megszületett volna. Egy évtized alatt ez megközelítőleg 20 millió magzatgyilkosság, ami az Európai Unió lakosságának mintegy 4 százaléka.A liberálisok legalizálták a tömeggyilkosságot Európában, és Soros György dollármilliárdokat költ arra, hogy az európaiak ezt ne népirtásnak tartsák, hanem szabadságjognak.

A liberálisok szerint nem népirtás, ha tíz év alatt legalizált formában megölik az összlakosság 4%-át.

A Magyar Idők szerint Magyarország viszonylatában "érzékenyítéssel és pozitív üzenetekkel, valamint a családok gazdasági alapjainak megerősítésével a negyvenezer fölöttiről harmincegyezer körülire sikerült csökkenteni az abortuszok számát." A tiltás azonban elsöprő ellenállásba ütközik; a kiszivárogtatott Soros-aktákból kiderült, hogy egy globális ügynökhálózat dolgozik az európai lakosság fogyásának előidézésén, és eközben ugyanez az ügynökhálózat segíti több millió színesbőrű migráns Európában letelepítését.