A CIA dokumentumból kiderül, ki volt valójában Jézus?

2019.09.19

Egy könyv, amely a CIA tit- kosított dokumentumai közül került napvilágra feltárja Jézus Krisztus valódi identitását, az utolsó napokat és az UFO-kkal kapcsolatos részleteket. 

A titko- sítás alól feloldott archív CIA fájl az 1966-ból származó "Ádám és Éva története" című furcsa könyvet tartalmazza.

A könyv, melynek szerzője Chan Thomas, egy sor megdöbbentő állítást tartalmaz a világ törté- nelméről és egy bekö- vetkező kataklizmáról, amely a Biblia özönvíz történetéhez kapcsoló- dik. Thomas úgy tűnik, hogy egy UFO kutató volt, aki egy projekten dolgozott az Egyesült Államok Légierejének. A szöveg CIA általi titkosításának oka is- meretlen, ami újabb összeesküvés-elméle- teknek nyújt táptalajt. A könyv első olda- lán a kézzel írt "Art L.- nek ... -tól" szöveg, melyből a név második felét kitakarta a CIA arra utal, az írást olyasvala- kitől foglalták le, aki ajándékba kapta. Thomas egy sor állítást fo- galmaz meg a könyvben a vi- lágról, amely "ciklikus pólusel- tolódásoknak" van kitéve. Azt állítja, hogy a civilizáci- ót minden 7000-ik évben egy katasztrofális esemény pusztítja el, amelyet a történelem folya- mán számos alkalommal előre jeleztek, többek között Jézus. Azt állítja, hogy Jézus nem az a prófétai alak, akit a Bibliából jelenleg ismerünk, ha- nem egy tudós volt, akit Indiában képeztek ki. Továbbá azt írja, hogy Jézus előre meg- jósolt egy elkövetkező kataszt- rófát, és megpróbálta felkészíte- ni az embereket a végső időkre, egy özönvízzel érkező utolsó kataklizmára.

Thomas azt állítja, hogy le- fordította Jézus halálos szavait, melyeket a kereszten mondott azt állítva, hogy valójában azon a nyelven beszél, amit Indiában tanult, amikor azt mondta: "Elájulok, elájulok, a sötétség legyőz engem".

Húsvét vasárnapjáról pedig azt állítja, hogy amikor Jézus kijelentette, hogy felment a mennybe, akkor valójában egy "űrjármű" vette fel. A könyv címe - az Ádám és Éva története - Thomas azon ér- tékeléséből származik, hogy a Teremtés történet valójában egy példázat egy korábbi civilizáció összeomlásáról, a Noé féle özönvíz előtti kihalási esemény során.

Azt állítja, hogy a Tejútban vannak "null zónák," melyeken a Naprendszerünk minden néhány ezer évben áthalad, ami katasztrofális változásokat okoz a Földön, mint például a pólu- sok eltolódása. A Thomas könyvében sze- replő állításokat egyáltalán nem támasztja alá a történelem vagy a tudomány modern verziója. Annak ellenére, hogy ilyen szörnyű állításokat írt le, az, hogy a CIA titkosította a furcsa könyvet, még bizarrabbá válik, amikor megvizsgáljuk magát Thomast. Úgy vélik, hogy Thomas a McDonnell Douglas repülőgép- gyártó csapatának tagja volt, akit Dr. Robert Wood alkalma- zott, aki azóta elismert szakér- tővé vált az UFO-kkal kapcso- latban a MUFON-nál.

Wood 2007-ben említette meg Thomas nevét egy megje- lent cikkben, mint az egyik fér- fit, akit az UFO-k kutatására al- kalmazott. A szerzőt "kivételes, innovatív" emberként írta le, aki "azt állította, hogy földönkívü- liekkel áll kapcsolatban". Dr. Wood azonban bevallot- ta, hogy majdnem "kirúgta" Thomast a különc viselkedése miatt, akiről azt írta, hogy "tel- jesen kilógott a sorból". Thomas páratlan könyvének kiadásai 1963-ban és 1965-ben jelentek meg, melyekből egy példány 1966-ban került a CIA nyilvántartásába. A homályos könyvet 1993- ban újra kiadták, de azóta nem jelent meg, a teljes verzió azon- ban megtalálható az interneten. Thomas az írását azzal az ajánlással kezdi, hogy magas  rangú amerikai vezetők nélkül "ez a könyv nem jöhetett volna létre".

Megemlíti a hidegháború idejéből Curtis LeMay amerikai légierő tábornokot az 1960-as évekből, akitől a "bombázzuk vissza őket a kőkorszakba" hí- res idézet származik. A szerző megemlíti Harold Grant ameri- kai légierő tábornokot is, aki a kommunikációért volt felelős, valamint Rufus Taylor admirá- list, egy hírszerző tisztet, aki to- vább dolgozott a CIA-nak.

Nem világos, hogy miért szentelte Thomas a könyvét ezeknek a vezető katonai sze- mélyeknek, és fogalmazott meg egy üzenetet az "akkori közös vezérkar" számára, és gondolt úgy rájuk, mint akiknek "inspi- ráló volt a bátorítása".

(1) - https://www.cia.gov/lib- rary/readingroom/docs/

(2) - https://www.dailystar.co.uk/ne